OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ A USKUTEČNĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ A USKUTEČNĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOznámení o zahájení a uskutečnění výběrového řízení na pozici člena představenstva Polské uhlí, a.s. Dozorčí rada Polské uhlí a.s. se sídlem v Ostravě provádí výběrové řízení na pozici člena představenstva Polské uhlí, a.s. se sídlem v Ostravě. Výběrové řízení probíhá na základě rozhodnutí č. RN/8/2022 dozorčí rady Polské uhlí, a.s. (dále také jen „společnost") ze dne 11.05.2022 o zahájení a uskutečnění výběrového řízení na pozici člena představenstva Polské uhlí, a.s.

Uchazeči musí splňovat následující podmínky:

a) mít vysokoškolské vzdělání;

b) být alespoň po dobu 5 let zaměstnán či vykonávat jinou obdobnou činnost spočívající v poskytování služeb na základě pracovní smlouvy, jmenování, volby, pracovněprávního vztahu k družstvu, nebo na základě jiné smlouvy nebo v rámci samostatně výdělečné činnosti a z toho alespoň 3 roky na vedoucí nebo samostatné pozici;

c) být plně svéprávný;

d) neporušovat omezení nebo zákazy plnění funkce člena řídícího orgánu v obchodních společnostech. Uchazečem o pozici člena představenstva nesmí být osoba, jejíž veřejná nebo výdělečná činnost by mohla vytvářet konflikt zájmů ve vztahu k činnosti Společnosti. Uchazeči musí mít vědomosti a praktické zkušenosti v oboru účetnictví, financí, daní, mezd, sociálního a veřejného zdravotního pojištění a orientaci v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Budou vyžadovány všeobecné znalosti na téma fungování českého a světového trhu uhlí. Vyžadována je velmi dobrá znalost českého jazyka a znalost polského jazyka na komunikační úrovni.

K přihlášce jsou uchazeči povinní přiložit:

• životopis (CV) a motivační dopis, obsahující kromě jiného číslo kontaktního telefonu a e-mailovou adresu;

• originály nebo ověřené opisy dokladů potvrzujících odbornou kvalifikaci a praxi (opisy dokumentů mohou být ověřeny uchazečem, v takovém případě je během kvalifikačního pohovoru uchazeč povinen předložit dozorčí radě originály nebo úřední opisy jím ověřených dokumentů pod hrozbou vyloučení z dalšího kvalifikačního řízení);

• prohlášení uchazečem podepsané prohlášení, které je přílohou č. 1 k oznámení; • prohlášení o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazeče pro účely výběrového řízení (GDPR), které tvoří přílohu č. 2 k oznámení.

Výše uvedená prohlášení se předkládají v originále.

Dokumenty potvrzující kvalifikaci uchazeče se předkládají spolu s přihláškou v originálech nebo kopiích. V případě předložení kopie dokumentu může jeho shodu s originálem potvrdit uchazeč. V takovém případě bude uchazeč povinen v průběhu pohovoru předložit na žádost dozorčí rady originály nebo úřední opisy dokumentů, které mohou být ověřeny uchazečem, jinak mu hrozí vyloučení z dalšího průběhu výběrového řízení. Dokumenty předložené během výběrového řízení, které nejsou originály, se nevracejí.
V průběhu výběrového řízení může uchazeč předložit dozorčí radě další dokumenty.
Dokumenty předložené v cizím jazyce musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem.
Písemnou přihlášku se všemi dokumenty a prohlášeními musí podat v zalepené obálce s poznámkou: „Výběrové řízení na pozici člena představenstva Polské uhlí, a.s. v Ostravě" v termínu do 30.5.2022 do 12:00 hod., a to osobně v sídle společnosti, Smetanovo nám. 979/2, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, místnost 209 nebo prostřednictvím poštovního doručovatele. Za datum podání se považuje datum doručení přihlášky do společnosti. Na obálce s přihláškou je třeba uvést jméno a příjmení uchazeče. Přihlášky, které nejsou kompletní nebo nesplňují kterýkoliv z požadavků stanovených v tomto oznámení o výběrovém řízení, budou vyřazeny a přihlášky uchazečů podané po vypršení termínu určeného pro jejich podání nebudou posuzovány.

Otevření obálek a ověření přihlášek po formální stránce provede dozorčí rada dne 31.5.2022, ve stejném termínu proběhne také zasedání dozorčí rady, která po seznámení s výsledky ověření schválí konečný seznam uchazečů, kteří budou pozvaní na pohovory. Pohovory proběhnou 14-15.6.2022 v 11.00 hod. v sídle společnosti. Vybraní uchazeči budou individuálně informovaní o termínu a místě pohovoru, a to na e-mailovou adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k řízení a také formou SMS. Předmětem pohovoru bude:

• znalost účetních zásad, daní, výkaznictví, zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů platných v České republice;

• znalosti o rozsahu činnosti společnosti a oblastí, ve které společnost působí, zejména o obchodování s uhlím;

• znalost problematiky spojené s řízením a vedením pracovních týmů.

Doporučuje se, aby se uchazeči seznámili se stanovami společnosti a účetními závěrkami uloženými ve sbírce listin vedené pro společnost. Dozorčí rada bude po ukončení výběrového řízení informovat každého uchazeče, který se zúčastnil řízení, o jeho výsledcích, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a také formou SMS. Dozorčí rada si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit výběrové řízení bez uvedení důvodu a bez výběru uchazečů. V takovém případě dozorčí rada informuje uchazeče o ukončení výběrového řízení, a to na e-mailovou adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k řízení a také formou SMS.

Společnost nehradí žádné náklady spojené s účastí uchazeče/uchazečky ve výběrovém řízení. Dozorčí rada si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit výběrové řízení bez uvedení důvodu a bez výběru uchazečů/uchazeček. Se členem představenstva bude uzavřená smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení na dobu výkonu funkce s povinností osobního plnění.Polské uhlí, a.s., všechna práva vyhrazena © 2013-2022